POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

Każde dziecko jest podmiotem niezbywalnych praw, w tym prawa do ochrony godności. Każde
dziecko należy traktować z szacunkiem oraz należytą uwagą i troską o jego dobro. Nadrzędnym
celem Dziennego Opiekuna Wesoła Zagroda S.C. Oliwia Baranowska, Danuta Tomczak, Anna
Węglarek (zwane dalej Dzienny Opiekun Wesoła Zagroda s.c.) jest zapewnienie dzieciom
harmonijnych warunków rozwoju, wolnych od wszelkich form przemocy, krzywdzenia i
zaniedbywania. Wszelkie działania podejmowane przez pracowników dziennego opiekuna są
podporządkowane dobru i bezpieczeństwu dzieci. Wszyscy pracownicy, współpracownicy,
praktykanci i wolontariusze są zobowiązani do przestrzegania zasad określonych w niniejszym
dokumencie.

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 roku, o zmianie ustawy – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, oraz
niektórych innych Ustaw (Dz. U. z 2023 roku poz. 1606) zmieniająca dotychczasową ustawę z
dnia 13 maja 2016 roku o przeciw działaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,
której tytuł na mocy tychże zmian otrzymuje brzmienie „ o przeciwdziałaniom zagrożeniom
przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich” (tekst jedn.; Dz. U. z 2023r. poz. 1304
z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,
3. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku, artykuł 12,
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, art.6, pkt 1,
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i
oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych,
6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
7. Ustawa z dnia 26 października 1882 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich,
8. Kodeks postępowania karnego – art. 304,
9. Kodeks karny – art.162,
10. Kodeks Prawa Cywilnego art. 572,
11. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989.

01
Rozdział I Objaśnienie terminów 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1) danych osobowych dziecka należy przez to rozumieć każdą informację umożliwiająca
identyfikację dziecka,
2) dziecku należy przez to rozumieć każdą osobę do ukończenia 18 roku życia. Do Dziennego
Opiekuna uczęszczają dzieci w przedziale wiekowym od 20 tygodnia do 3 roku życia.
3) Koordynatorze Polityki należy przez to rozumieć imiennie wyznaczoną przez Dziennego
Opiekuna Wesoła Zagroda s.c. osobę sprawującą nadzór nad realizacją Polityki,
4) opiekunie należy przez to rozumieć pracownika Dziennego Opiekuna zatrudnionego na
stanowisku opiekuna lub pielęgniarki,
5) osobie trzeciej należy przez to rozumieć osobę nie będącą pracownikiem ani rodzicem
dziecka,
6) Polityce należy przez to rozumieć Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązującą w
Dziennym Opiekunie Wesoła Zagroda s.c.,
7) pracownik należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Dziennym Opiekunie Wesoła
Zagroda s.c. na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w tym umowy zlecenia
lub umowy o dzieło, a także praktykanta, jego opiekuna i wolontariusza
8) rodzica należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentacji dziecka na podstawie
przepisów ogólnych, w szczególności jego przedstawiciela ustawowego oraz osobę uprawnioną
do reprezentacji dziecka na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu, w tym
rodzica zastępczego,
9) Zespół Interwencyjny należy przez to rozumieć zespół powoływany przez Dziennego Opiekuna
Wesoła Zagroda s.c. w celu rozpatrzenia skomplikowanego przypadku podejrzenia krzywdzenia
dziecka, w skład którego wchodzi właściciele Dziennego Opiekuna, opiekunki i oraz inne osoby
zaproszone do udziału w pracach Zespołu przez Dziennego Opiekuna,
10) zgoda rodzica należy przez to rozumieć pisemne oświadczenie woli złożone przynajmniej
przez jednego z rodziców dziecka korzystającego z pełni władzy rodzicielskiej (w przypadku braku
porozumienia między rodzicami należy ich poinformować o konieczności rozstrzygnięcia sprawy
przez sąd),
11) Dziennym Opiekunie Wesoła Zagroda s.c. Oliwia Baranowska, Danuta Tomczak, Anna
Węglarek należy przez to rozumieć Dziennym Opiekunie Wesoła Zagroda s.c.
12) Krzywdzeniem jest:
– Przemoc fizyczna – jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia
ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia,
obrażenia wewnętrzne.
– Przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka,
wciąganie dziecka w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego
wsparcia, uwagi i miłości, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań, którym nie jest ono w stanie
sprostać.
– Wykorzystywanie seksualne dzieci- to aktywność seksualna z udziałem dziecka (do 15 roku
życia), podjęta przez dorosłego, nastolatka lub dziecko. Sprawca ma przewagę wiekową, fizyczną
lub intelektualną nad swoją ofiarą.
-Zaniedbywanie – to niezaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych
dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego, niezapełnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań,
schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa. 

02
Rozdział II Zasady postępowania z dzieckiem

§ 2
Czynności pielęgnacyjne
1. Opiekun ma obowiązek wykonywać wszystkie czynności pielęgnacyjne przy dziecku takie jak:
– Mycie i pielęgnacja intymnych okolic ciała dziecka w sytuacji gdy się ono zanieczyści, zmoczy.
– Zmiana bielizny, ubranka, wymiana pieluszki dziecku.
Opiekun ma obowiązek systematycznie dbać o czystość rąk i buzi dziecka.
W zależności od stopnia samodzielności dziecka opiekun je w tych działaniach wyręcza,
pomaga, lub tylko kontroluje i wspiera wysiłki dziecka.
2. Dziecko jest zawsze uprzedzane przez opiekuna o potrzebie i konieczności wykonania przy
nim czynności pielęgnacyjnych. Nie jest też nigdy za zmoczenie się czy zanieczyszczenie karane,
zawstydzane i ośmieszane.
3. Czynności pielęgnacyjne wykonywane są przez opiekuna w sposób delikatny, spokojnie, bez
pośpiechu, tak aby dziecko czuło się w tych sytuacjach bezpiecznie.
4. Rodzic dziecka podpisując umowę wyraża tym samym zgodę na dokonywanie czynności
pielęgnacyjnych przy dziecku.
5. W Dziennym Opiekunie Wesoła Zagroda s.c. wyznaczone jest ustronne miejsce na przewijanie
dzieci.
6. Pielęgnacja oraz czynności fizjologiczne dzieci odbywają się bez obecności osób trzecich.
7. Podczas załatwiania potrzeb fizjologicznych dzieci w toalecie sprawowana jest kontrola.
Posiłki
8. Dzieci są zachęcane, ale nie zmuszane do spożywania posiłków.
9. Dzieci mają prawo decydować o tym, ile zjedzą podczas posiłku.
10. Dzieci jedzą samodzielnie, a w razie potrzeby z pomocą opiekuna.
11. Podczas posiłku uwzględniane są preferencje smakowe dzieci.
12. Dzieci spożywają posiłki wspólnie o stałych porach. Dopuszcza się karmienie dziecka
zgodnie z jego rytmem dobowym, w przypadku gdy wymaga ono szczególnej opieki, tj. nie
ukończyło 1 roku życia lub wymagają tego wskazania zdrowotne.
Sen i odpoczynek
13. Dzieci są zachęcane, ale nie zmuszane do odpoczynku.
14. Nie stosuje się ograniczania na życzenie rodziców odpoczynku dzieciom, które wykazują
zmęczenie i chcą odpocząć.
15. Nawyki dzieci związane ze snem i zasypianiem są w miarę możliwości uwzględniane przez
opiekunów.
Wspólne zajęcia i zabawy
15. Dzieci mają prawo swobodnego decydowania, czy chcą wziąć udział w proponowanych
zajęciach i zabawach.
16. Dzieci są zachęcane do udziału w proponowanych zajęciach i zabawach.
17. Zajęcia i zabawy są każdorazowo dostosowane do możliwości i samopoczucia dzieci.
Spacery i zabawy na świeżym powietrzu
18. Osoby trzecie nie mają wstępu na teren placówki bez wiedzy i zgody opiekuna.
19. Otoczenie Dziennego Opiekuna Wesoła Zagroda s.c. podczas pobytu dzieci w ogrodzie jest
monitorowane przez opiekunów.
20. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie opiekun nie dopuszcza do kontaktów dzieci z osobami
trzecimi.
Kontakt fizyczny z dzieckiem
21. Wyrażanie czułości przez opiekuna w formie przytulania lub głaskania jest możliwe w
odpowiedzi na inicjatywę dziecka, z zastrzeżeniem ust. 22.
22. Dopuszczalne jest przytulanie lub głaskanie dziecka z inicjatywy opiekuna w celu utulenia do
snu lub uspokojenia.
Język i równe traktowanie
23. W komunikacji z dziećmi zabronione jest używanie krzyku i wulgaryzmów.
24. Dzieci nie są etykietowane.
25. Dzieci nie są przezywane.
26. Dzieci nie są wyśmiewane.
27. Nie używa się wobec dziecka przemocy psychicznej ,nie grozi dziecku i nie straszy go aby
uzyskać posłuszeństwo.
28. Sytuacje dotyczące dzieci nie są omawiane w ich obecności.
29. Możliwości i ograniczenia dzieci są respektowane.
Dyscyplina
30. Rodzice znają zasady panujące w Dziennym Opiekunie Wesoła Zagroda s.c. i je akceptują.
31. Wobec dzieci nie stosuje się kar, w szczególności izolacji od grupy, ograniczenia terenu
zabawy, pozbawienia dziecka uwagi i ograniczenia czasu spędzonego na ulubionych zajęciach.
W sytuacji silnego pobudzenia dziecka dopuszcza się możliwość przerwania jego zabawy na
chwilę w celu uspokojenia emocji.

03
Rozdział III Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki 

1. Dziecko jest przyprowadzane do Dziennego Opiekuna Wesoła Zagroda s.c. przez rodzica lub
osobę przez niego upoważnioną. Osoby te są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dziecka w
drodze do placówki.
2. Rodzic lub osoba upoważniona powierza dziecko bezpośrednio opiekunowi. W przypadku
braku powierzenia, Dzienny Opiekun Wesoła Zagroda s.c. nie ponosi odpowiedzialności za
bezpieczeństwo dziecka.
3. Za bezpieczeństwo dziecka, które samodzielnie przechodzi z szatni do sali, odpowiedzialność
ponosi rodzic lub osoba upoważniona.
4. Opiekun bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
5. Opiekun wpisuje godzinę przyjścia i wyjścia dziecka do dziennika ewidencji dziennego pobytu
dziecka w placówce.
6. Opiekun przyjmujący dziecko pod opiekę sprawdza, czy osobiste przedmioty i zabawki
przyniesione przez dziecko do placówki są bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
7. Rodzic lub osoba upoważniona ma obowiązek przyprowadzać do Dziennym Opiekunie
Wesoła Zagroda s.c. dziecko zdrowe i czyste.
8. Dziecka z widocznymi objawami choroby lub podejrzewanego o chorobę w związku z jego
samopoczuciem w dniu poprzednim nie należy przyprowadzać do Dziennego Opiekuna Wesoła
Zagroda s.c..
9. W przypadku zaobserwowania u dziecka widocznych objawów chorobowych, opiekun ma
prawo nie przyjąć dziecka do Dziennego Opiekuna Wesoła Zagroda s.c., mając na uwadze
bezpieczeństwo i dobro zdrowych dzieci przebywających w Dziennym Opiekunie Wesoła
Zagroda s.c.
§ 4
1. Dziecko powinno być odebrane z placówki najpóźniej do godziny 17.00.
2. Dziecko jest odbierane z placówki przez rodzica lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną.
Osoby te są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dziecka od momentu wyjścia dziecka z sali
grupy oraz w drodze do domu.
3. Rodzic ponosi odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego przez osobę
upoważnioną.
4. Opiekun może powierzyć dziecko opiece każdego z rodziców, o ile rodzic ten nie został
pozbawiony praw rodzicielskich. O każdej próbie odebrania dziecka z placówki przez rodzica
pozbawionego praw rodzicielskich lub osobę nieupoważnioną do jego odbioru, opiekun
niezwłocznie zawiadamia telefonicznie rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem.
5. Jeśli zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców
opieki nad dzieckiem, opiekun w miarę możliwości postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
Opiekun nie ma jednak obowiązku stosowania postanowienia sądu, gdyż jest ono skuteczne
jedynie między rodzicami.
6. Wydanie dziecka osobie upoważnionej następuje po wcześniejszym okazaniu opiekunowi
przez tę osobę dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
7. Jeżeli dziecko opiera się, płacze lub w inny sposób wyraźnie sygnalizuje, że nie chce wyjść z
osobą upoważnioną, opiekun, niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicem w celu
ustalenia dalszego postępowania.
8. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy placówki, rodzic
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji oraz uzgodnić z nim dalszy
sposób postępowania.
9. W sytuacjach losowych, kiedy dziecka nie może odebrać ani rodzic ani osoba upoważniona,
rodzic może wskazać telefonicznie (sms) lub e-mailowo inną osobę, która wyjątkowo odbierze
dziecko z placówki. Do weryfikacji tożsamości rodzica i podjęcia decyzji o wydaniu dziecka
upoważniony jest Dzienny Opiekun Wesoła Zagroda s.c..
10. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z Placówki do momentu upływu czasu
pracy placówki, opiekun niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami lub osobami
upoważnionymi w celu uzgodnienia przewidywanego czasu odebrania dziecka. W przypadku
braku kontaktu telefonicznego z rodzicami lub osobami upoważnionymi, opiekun niezwłocznie
zgłasza zdarzenie Policji. Do czasu wyjaśnienia sytuacji przez Policję i ustalenia dalszych
działań, dziecko pozostaje pod opieką opiekuna. Z przebiegu zaistniałej sytuacji opiekun
sporządza notatkę służbową.
11. Opiekun odmawia oddania dziecka pod opiekę rodzicowi lub osobie upoważnionej, której
stan wskazuje na prawdopodobne spożycie alkoholu, środków odurzających lub substancji
psychotropowych albo gdy zachowuje się ona w sposób zagrażający bezpieczeństwu dziecka.
Opiekun podejmuje wszelkie niezbędne działania do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i
niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru
dziecka w celu ustalenia dalszego postępowania. Z przebiegu zaistniałej sytuacji opiekun
sporządza notatkę służbową.
12. Po zdarzeniu, o którym mowa w ust. 11, Dziennym Opiekunie Wesoła Zagroda s.c.
przeprowadza rozmowę z rodzicami dziecka w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz
zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w Polityce. Z rozmowy Dzienny Opiekun
Wesoła Zagroda s.c. sporządza protokół, który podpisują obie strony.
13. W przypadku, gdy ponownie dojdzie do sytuacji zgłoszenia się po dziecko rodzica
znajdującego się w stanie, o którym mowa w ust. 11, Dzienny Opiekun Wesoła Zagroda s.c.
zawiadamia pracownika socjalnego pomocy społecznej o zagrożeniu dobra dziecka.
14. Dzienny Opiekun Wesoła Zagroda s.c. nie przekazuje dzieci pod opiekę osobom
niepełnoletnim, z zastrzeżeniem ust. 15.
15. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, może odbywać
się wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek obojga rodziców za zgodą
placówki.
16. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą
dziecko, jak i za odebrane przez nią dziecko.
17. Opiekun przekazuje osobiście dziecko pod opiekę rodzicowi lub osobie upoważnionej.
18. Sytuacje, o których mowa w ust. 4, 7, 8 i 9 odnotowuje się w karcie informacyjnej dziecka. 

04
Rozdział IV Procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka 

§ 5
1. Postępowania, o których mowa w niniejszym rozdziale toczą się z zachowaniem zasady
poufności.
§ 6
A. W przypadku krzywdzenia dziecka na terenie i poza terenem placówki przez
rodzica/opiekuna
1. Opiekun podejrzewający krzywdzenie dziecka niezwłocznie informuje o swoich
spostrzeżeniach Dziennego Opiekuna Wesoła Zagroda s.c. (Załącznik nr 1)
2. Dzienny Opiekun Wesoła Zagroda s.c. decyduje, czy sytuacja wymaga dokładnej diagnozy
oraz ustala dalsze postępowanie wobec dziecka i sprawców krzywdzenia lub zaniedbywania.
3. W przypadku potwierdzenia podejrzeń Dzienny Opiekun Wesoła Zagroda s.c. przeprowadza
rozmowę z rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka na temat podejrzeń krzywdzenia, w tym
zaniedbywania dziecka oraz uświadamia potrzeby rozwojowe dziecka (akceptacji, miłości,
poszanowania, godności) oraz konsekwencje w dalszym życiu dziecka w sytuacji braku ich
zaspokojenia lub przeciwstawiania się im. Dziennym Opiekunie Wesoła Zagroda s.c. wskazuje
na regulacje prawne dotyczące powinności rodziców/opiekunów wobec dziecka i zasad
postępowania Dziennego Opiekuna w sytuacji, gdy nie nastąpi zmiana w złym traktowaniu
dziecka.
4. Z rozmów zostaje sporządzona notatka.
5. Dzienny Opiekun Wesoła Zagroda s.c. ustala plan pomocy dziecku zapewniający mu
bezpieczeństwo i wsparcie przez placówkę ewentualnie skierowanie do specjalistycznej
placówki wsparcia.
6. Dzienny Opiekun Wesoła Zagroda s.c. ustala z rodzicami kontrakt zawierający działania
eliminujące nieodpowiednie zachowania oraz konsekwencje, gdy zaplanowane działania nie
przyniosą efektu.
7. Dzienny Opiekun Wesoła Zagroda s.c. monitoruje, czy zaplanowane działania przyniosły efekt.
Dziecko pozostaje pod stałą obserwacją.
8. Postępowanie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa
dziecka:
– natychmiastowe przesłanie przez Dzienny Opiekun Wesoła Zagroda s.c. wniosku o wgląd w
sytuację dziecka do sądu rodzinnego
– zawiadomienie do prokuratury, policji jeżeli jest podejrzenie przestępstwa popełnionego na
szkodę dziecka. Powiadomienie pracownika socjalnego w regionie,
– jeżeli dziecko jest krzywdzone, (przemoc fizyczna, psychiczna wobec dziecka, dziecko
świadkiem przemocy w rodzinie)placówka kieruje wniosek o wgląd w sytuację rodzinną dziecka
do sądu opiekuńczego i wszczyna procedurę Niebieskiej Karty.
Dalszy tok postępowania leży w kompetencji wskazanych wyżej instancji. Z przebiegu działań
sporządza się kartę interwencji ( Zał. Nr 2)
B.W przypadku krzywdzenia dziecka na terenie Dzienny Opiekun Wesoła Zagroda s.c. przez
pracownika placówki.
1.Osoba podejrzewająca krzywdzenie dziecka w Dziennym Opiekunie Wesoła Zagroda s.c. przez
pracownika placówki zgłasza problem placówce.
2. Dzienny Opiekun Wesoła Zagroda s.c. rozmawia z dzieckiem i jego rodzicami o zaistniałej
sytuacji.
3. Dzienny Opiekun Wesoła Zagroda s.c. ustala plan pomocy dziecku zapewniający mu
bezpieczeństwo ,określający rolę opiekunów, wsparcie dziecka przez placówkę, ewentualne
skierowanie do specjalistycznej placówki.
4. Kolejnym krokiem jest rozmowa z pracownikiem na temat podejrzenia krzywdzenia:
przekazanie uwag, poznanie jego wersji wydarzeń, analiza zebranych danych, oraz zaplanowanie
razem z podejrzanym pracownikiem dalszych działań mających na celu uchronienie dzieci przed
ryzykiem powtórzenia się problemu.
5. Dzienny Opiekun Wesoła Zagroda s.c. z pracownikiem wykazującym negatywne zachowania
ustala kontrakt zawierający działania eliminujące nieodpowiednie zachowania oraz
konsekwencje nie zastosowania się do ustaleń.
6. Dzienny Opiekun Wesoła Zagroda s.c. monitoruje sytuacje, sprawdza, czy zaplanowane
działania są wdrażane i przynoszą efekt. Na tym etapie postępowania placówka ma możliwość
zastosowania środków dyscyplinujących wobec pracownika ( upomnienie, nagana), przepisy
Kodeksu Pracy.
7. W przypadku, gdy pracownik jest podejrzany o znęcanie fizyczne, psychiczne,
wykorzystywanie seksualne lub inne przestępstwo na szkodę dziecka, placówka niezwłocznie
zgłasza na policję lub do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
8. Dzienny Opiekun Wesoła Zagroda s.c. rozmawia ze sprawcą, przyjmuje wyjaśnienia
pracownika, oraz informuje go o obowiązku złożenia zawiadomienia na policję lub do
prokuratury.
9. Dzienny Opiekun Wesoła Zagroda s.c. wyjaśniający sprawę podejmuje następujące działania:
a) wzywa do placówki rodziców/ opiekunów prawnych pokrzywdzonego dziecka,
b) sporządza notatkę według ustalonego wzoru (Załącznik nr 1),
c) opracowuje plan pomocy dziecku.
§ 7
1. W przypadkach bardziej skomplikowanych( dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz
znęcania się fizycznego o dużym nasileniu) Dzienny Opiekun Wesoła Zagroda s.c. powołuje
zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: opiekun dziecka, koordynator, inni
pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku (dalej zwany jako Zespół
interwencyjny).
2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określone w §4A,
§4B Polityki, na podstawie opisu sporządzonego przez Dziennym Opiekunie Wesoła Zagroda s.c.
oraz uzyskanych przez członków zespołu informacji.
3. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia przez osobę obcą zgłosili opiekunowie dziecka,
powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów dziecka na
spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie
zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się
protokół.
§8
1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do
Polityki ochrony dzieci. Kartę załącza się do dokumentacji pobytu dziecka w Dziennym
Opiekunie Wesoła Zagroda s.c..
2. Wszyscy pracownicy placówki i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków
służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są
zobowiązane do zachowania tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym
instytucjom w ramach działań interwencyjnych. 

05
Rozdział V Zasady ochrony danych osobowych dziecka

1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i w przepisach wykonawczych wydanych na jej
podstawie.
2. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym na podstawie
odrębnych przepisów.
§ 10
1. Dostęp do danych osobowych dziecka mają jedynie pracownicy upoważnieni do
przetwarzania danych osobowych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji placówki.
2. Opiekun ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz
sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
§ 11
Opiekun może korzystać z informacji o dziecku wyłącznie w celach szkoleniowych lub
edukacyjnych z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający jego
identyfikację.
§ 12
1. Opiekun nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani o jego rodzicach.
2. Opiekun nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dzieckiem ani z jego rodzicami.
3. W uzasadnionych przypadkach Dzienny Opiekun Wesoła Zagroda s.c. może zapytać rodzica
dziecka o zgodę na podanie jego (Rodzica/opiekuna prawnego) imienia i nazwiska, adresu
zamieszkania lub numeru telefonu przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia pisemnej
zgody przez rodzica dziecka, opiekun udostępnia przedstawicielom mediów jego dane
kontaktowe.
§ 13
1. Opiekun nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawach dotyczących
dziecka lub jego rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także wypowiedzi, które nie są w żaden sposób
utrwalane.
3. Opiekun może wypowiedzieć się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie
dotyczącej dziecka lub jego rodzica po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodzica dziecka
placówki.

06
Rozdział VI Zasady ochrony wizerunku dziecka

§ 14
1. Uznając prawo dziecka do poszanowania jego dóbr osobistych, Dzienny Opiekun Wesoła
Zagroda s.c. zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
2. Wizerunek dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla dziecka lub
naruszać w inny sposób dóbr osobistych dziecka.
§15
1. Wykorzystywanie wizerunku dziecka dla potrzeb działalności placówki wymaga pisemnej
zgody rodzica dziecka. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do zarządzenia w sprawie
wdrożenia dokumentacji ochrony danych osobowych w Dziennym Opiekunie Wesoła Zagroda
s.c..
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może obejmować zgodę na:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie wizerunku dziecka za pomocą aktualnie dostępnych technik i
metod,
2) obrót materiałami popularyzującymi działalność placówki, na których utrwalono wizerunek
dziecka,
3) rozpowszechnianie oraz publikowanie wizerunku dziecka w mediach, w szczególności na
stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach i gazetkach.
3. Zgoda, o której mowa w ust. 1, obowiązuje w okresie trwania umowy o świadczenie usług
opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.
§ 16
1. Opiekunowi nie wolno umożliwiać osobom trzecim utrwalania wizerunku dziecka, w
szczególności jego fotografowania lub filmowania, bez pisemnej zgody rodzica dziecka, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, w szczególności takiej jak
zgromadzenie, krajobraz lub publiczna impreza, zgoda rodzica na utrwalanie wizerunku dziecka
nie jest wymagana.
§17
1. W celu realizacji materiału medialnego można udostępnić mediom wybrane pomieszczenia
placówki.
2. Dzienny Opiekun Wesoła Zagroda s.c. poleca przygotować wybrane pomieszczenia w celu
realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na
terenie Dziennym Opiekunie Wesoła Zagroda s.c. dzieci.

07
Rozdział VII Monitoring stosowania Polityki

§ 18
1. Głównym Koordynatorem Polityki jest Oliwia Baranowska, a wspomagającym Koordynatorem
Polityki – Danuta Tomczak i Anna Węglarek.
2. Do zadań Koordynatora Polityki należy:
1) reagowanie na sygnały naruszenia Polityki,
2) przewodniczenie Zespołowi Interwencyjnemu,
3) monitorowanie realizacji Polityki,
4) proponowanie zmian w Polityce.
3. Koordynatorzy przeprowadzają wśród opiekunów placówki ankietę monitorującą poziom
realizacji polityki do 31 marca każdego roku. Wzór ankiety stanowi Załącznik Nr 5 do Polityki.
4. Koordynatorzy opracowują wyniki ankiet i sporządzają na ich podstawie raport z monitoringu
wraz z wnioskami w zakresie ewentualnych zmian Polityki, który przekazują placówce w
terminie do 30 kwietnia każdego roku.
5. Dzienny Opiekun Wesoła Zagroda s.c. wprowadza do Polityki zmiany w trybie przewidzianym
dla wprowadzenia Polityki. 

08
ROZDZIAŁ VIII Przepisy końcowe

1. Pracownicy Dziennego Opiekuna Wesoła Zagroda s.c. mają obowiązek zapoznania się z
treścią Polityki i potwierdzenia tego faktu podpisem na liście prowadzonej przez placówkę. iWzór
listy stanowi Załącznik Nr 3 do Polityki.
2. Kandydaci do pracy w Dziennym Opiekunie Wesoła Zagroda s.c. składają oświadczenie o
niekaralności za przestępstwa seksualne oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę
małoletniego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do Polityki. Obowiązek złożenia
oświadczenia dotyczy również osób zatrudnionych na umowę zlecenia lub umowę o dzieło
prowadzących zajęcia z dziećmi, a także praktykantów, ich opiekunów, wolontariuszy.
§ 20
1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
2. Polityka podlega ogłoszeniu poprzez przesłanie drogą e-mailową, wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w placówce oraz zamieszczenie na stronie internetowej Dziennego Opiekuna Wesoła
Zagroda S.C.